Palvelut

Koulutuspsykoterapiaa

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on lyhytkestoiseksi kehitetty, joustava ja ajallisesti rajattu, integratiivinen psykoterapiamenetelmä. Terapian tavoitteena on asiakkaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toiminta-tapojen kehittymisen myötä.

Psykoterapiaan hakeutuessaan ihminen kärsii jostakin oireesta tai toistuvasta kokemuksesta, tai hän pohtii aikaisempien elämänkokemustensa vaikutusta nykypäivän elämään.

Nämä vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi toistuvana tapahtumien kulkuna, tai tapana suhtautua muihin ihmisiin ja itseen. Historia on ikään kuin läsnä nykypäivässä mielen sisäisenä dialogina ja suhteessa elämään, ihmisiin ja ympäristöön.

Asiakkaan arkielämässä ja terapiatunnilla tämä sisäinen keskustelu, vuoropuhelu, on tarkastelun kohteena ja ymmärryksen lähteenä. Itsehavainnoinnin kehittyminen ja kosketuksen saaminen oireilua ylläpitäviin toimintatapoihin avaa potilaalle mahdollisuuden tietoisempiin valintoihin ja muutokseen.

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian kokonaispituus vaihtelee 16-40 istunnon pituisiin hoitoihin. KAT soveltuu myös pitkäkestoisiin hoitoihin nuorilla ja aikuisilla. Koska asiakkaan oma aktiivinen työskentely terapiatuntien ulkopuolella painottuu, terapiaistunnot toteutuvat useimmiten kertaviikkoisina. Kognitiivis-analyyttinen lähestymistapa soveltuu lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. Siinä saadaan usein lyhyessäkin ajassa muodostettua selkeä ja visuaalinen tapausjäsennys, "kartta", joka hahmottaa asiakkaan tapaa suhtautua niin itseen kuin ympäröivään maailmaan. Tämä kartta kulkee asiakkaan mukana myös terapian jälkeen.

Terapian suunnitteluvaiheessa ja sen kuluessa laaditut jäsennykset voivat toimia työvälineinä myös myöhemmin terapiajakson päättyessä. Keskeneräisten asioiden työstämistä arvioidaan yhdessä seurantakäynneillä, jolloin voidaan tarvittaessa suunnitella potilaan tarvitsemaa ja tilanteeseen sopivaa jatkotyöskentelyä.

Kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa voidaan käyttää joustavasti niin, että sen sisällä käytetään psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla esimerkiksi kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia tai mielikuvatekniikoita.

KAT:n hahmotustapaa voidaan myös käyttää pariterapiassa tai ryhmäterapiassa ja erilaisten hoidollisten tilanteiden jäsentämisessä kuten yhteisöllisissä pohdinnoissa, työnohjauksessa, konsultaatioissa ja neuvonnassa. 

(Kat-yhdistys)

Lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa käsitellään asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa. Lyhytterapian vastaanotolla voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun muassa jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita, uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa psyykkistä taakkaa.

Lyhytterapia voi tuoda apua muun muassa:

1. Ratkaisuja akuutteihin elämänhaasteisiin: Lyhytterapia keskittyy löytämään nopeita ja konkreettisia ratkaisuja akuutteihin elämänhaasteisiin. Se auttaa tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksia sekä kehittämään uusia selviytymisstrategioita, jotta voit käsitellä stressaavia tilanteita tehokkaammin. 

2. Tuen ja selkeyden tarjoaminen muutostilanteissa: Elämänmuutokset, kuten työpaikan vaihto, avioero tai muutto, voivat olla stressaavia ja hämmentäviä. Lyhytterapia tarjoaa tukea ja auttaa selkeyttämään ajatuksia ja tunteita, jotta voit navigoida muutostilanteissa sujuvammin. 

3. Itsetuntemuksen lisääminen: Lyhytterapian avulla voit saada paremman ymmärryksen omista ajatuksistasi, tunteistasi ja käyttäytymismalleistasi. Tämä itsetuntemus auttaa sinua tekemään tietoisempia valintoja ja parantamaan hyvinvointiasi. 

4. Parantunut ongelmanratkaisukyky: Lyhytterapia opettaa tehokkaita ongelmanratkaisumenetelmiä, jotka auttavat sinua kohtaamaan ja ratkaisemaan elämän haasteita itsenäisesti. Näiden taitojen avulla voit parantaa kykyäsi käsitellä tulevia ongelmia ja vähentää niiden aiheuttamaa stressiä. 

5. Vahvistunut itseluottamus ja resilienssi: Lyhytterapia auttaa vahvistamaan itseluottamusta ja resilienssiä eli kykyä selviytyä vaikeista tilanteista. Kun opit tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiasi, tunnet olosi varmemmaksi ja paremmin varustautuneeksi kohtaamaan elämän haasteet. Näiden kohtien avulla lyhytterapia voi tuoda merkittävää apua ja tukea monenlaisissa elämän tilanteissa ja haasteissa. 

Lyhytterapiakäyntejä on 5-20 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan. Joskus muutos tai mielen solmun aukeaminen voi tapahtua nopeastikin. Tutkitusti muutamakin lyhytterapiakerta voi riittää. Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia.

(Lyhytterapiayhdistys)


Sosiaalinen media

Sosiaalisen median sisällöntuotanto perustuu omiin ja yrityksen arvoihin. Näitä ovat rakkaus, vapaus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, turvallisuus, luovuus, kiitollisuus ja hyväntahtoisuus. Sosiaalisen median sisällöntuottajana tavoitteeni on tarjota seuraajilleni laadukasta ja merkityksellistä sisältöä, joka edistää mielen hyvinvointia ja tarjoaa työkaluja elämän haasteiden kohtaamiseen.

Tässä on muutamia keskeisiä tavoitteitani: 

1. Jakaa tietoa ja oivalluksia: Haluan jakaa oivalluksia ja käytännön vinkkejä, joita olen saanut kognitiivis-analyyttisen psykoterapian opiskelusta. Toivon, että nämä vinkit voivat auttaa seuraajiani ymmärtämään itseään paremmin ja löytämään keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen.

 2. Tarjota tukea ja apua: Sosiaalinen media on loistava alusta tarjota tukea niille, jotka kamppailevat mielen haasteiden kanssa. Pyrin luomaan sisältöä, joka antaa konkreettisia neuvoja ja tukea arjen haastaviin tilanteisiin. 

3.Inspiroida ja voimaannuttaa: Haluan inspiroida seuraajiani näkemään elämän positiivisena ja mahdollisuuksia täynnä olevana. Sisältöni tavoitteena on voimaannuttaa ihmisiä uskomaan omiin kykyihinsä ja löytämään ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin. 

4. Levittää tietoa terapiasta: Sosiaalinen media tarjoaa alustan lisätä tietoisuutta eri terapiamuodoista ja niiden hyödyistä. Haluan jakaa tietoa kognitiivis-analyyttisestä psykoterapiasta, ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta ja kuvataideterapiasta, jotta yhä useampi voisi löytää itselleen sopivan avun. 

5. Yhteisön luominen: Tavoitteenani on luoda yhteisö, jossa seuraajani voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Yhteisöni perusarvot ovat rakkaus, vapaus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, turvallisuus, luovuus, kiitollisuus, hyväntahtoisuus, inhimillisyys ja ihmisoikeudet. 

6. Terapia eläinten kanssa: Haluan tuoda esille myös terapiakoira Jorman (opisk) tarinoita ja hänen vipellystään. Eläinavusteinen terapia voi tuoda iloa ja lohtua monille, ja Jorma on tärkeä osa tiimiäni.

Sosiaalisessa mediassa minut löytää @terapeuttitiina sekä #MieliAvain "etoleyksin<3 #terapiakivi #terapiakoirajorma.

Minulla on tili:

TikTok, Instagram. Facebook, Youtube, Threads, Pinterest, linkedIn sekä Snapchat.